Cezanın İnfazının Ertelenmesi Nedir? Şartları ve Sebepleri ( Kanun Maddesi )

Şu zamanlarda ülkemizde ceza kanununda değişiklikler gündemde. Bir çok kişi bu yasa değişiklikleri ile serbest kalacak. Bende akıllarda ki bazı soruları gidermek isterim. Cezanın infazının ertelenmesi nedir? Cezanın infazının ertelenme sebepleri? Cezanın infazının ertelenmesi koşulları gibi sorularınıza cevap vereceğim.

Cezanın İnfazının Ertelenmesi nedir, Cezanın İnfazının Ertelenmesi şartları,Cezanın İnfazının Ertelenmesi sebepleri

Öncelikle Cezanın infazının ertelenmesi 5275 sayılı ( Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun ) kanunda geçmektedir. İsteyen kişiler direk resmi gazeteden 5275 nolu kanunun üçüncü bölüm madde 16 ‘dan Cezanın İnfazının Ertelenmesi ile ilgili kısımları okuyabilir.

Arkadaşlar Cezanın infazının ertelenmesi 4 farklı şekilde olmaktadır.

  1. Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi
  2. Hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesi
  3. Mahkemece infazın ertelenmesi veya durdurulması
  4. Akıl hastalığı dışında ruhsal rahatsızlığı olan hükümlülerin cezalarının infazı.

Eğer bu 4 ana başlıktan biri sizde bulunmuyorsa boşa erteleme istemeyin çünkü zaman kaybından başka bir şeye yaramaz.  Şimdi sizlere bu maddeleri tek tek açıklayalım.

1 – Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeni ile Ertelenmesi

Madde 16:

(1) Akıl hastalığına tutulan hükümlünün cezasının infazı geriye bırakılır ve hükümlü,  iyileşinceye  kadar Türk  Ceza  Kanununun  57  nci  maddesinde  belirtilen  sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınır. Sağlık kurumunda geçen süreler cezaevinde geçmiş sayılır.

(2) Diğer hastalıklarda cezanın infazına, resmî sağlık kuruluşlarının mahkûmlara ayrılan bölümlerinde devam olunur. Ancak bu durumda bile hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa mahkûmun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır.

(3) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen geri bırakma kararı, Adlî Tıp Kurumunca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan rapor üzerine, infazın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca verilir. Geri bırakma kararı, mahkûmun tâbi olacağı yükümlülükler belirtilmek suretiyle kendisine ve yasal temsilcisine tebliğ edilir. Mahkûmun geri bırakma süresi içinde bulunacağı yer, kendisi veya  yasal  temsilcisi  tarafından  ilgili  Cumhuriyet  Başsavcılığına  bildirilir.  Mahkûmun  sağlık durumu,  geri  bırakma kararını  veren  Cumhuriyet  Başsavcılığınca  veya  onun  istemi  üzerine, bulunduğu veya tedavisinin yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca, sağlık raporunda belirtilen sürelere,  bir  süre  bulunmadığı  takdirde  birer yıllık dönemlere  göre bu fıkrada yazılı usule uygun  olarak  incelettirilir.  İnceleme  sonuçlarına  göre  geri  bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığınca, geri bırakmanın devam edip etmeyeceğine karar verilir. Geri bırakma kararını veren  Cumhuriyet  Başsavcılığının  istemi  üzerine,  mahkûmun  izlenmesine  yönelik  tedbirler, bildirimin yapıldığı yerde bulunan kolluk makam ve memurlarınca yerine getirilir. Bu fıkrada yazılı  yükümlülüklere  aykırı  hareket  edilmesi  hâlinde  geri  bırakma  kararı,  kararı  veren Cumhuriyet Başsavcılığınca kaldırılır. Bu karara karşı infaz hâkimliğine başvurulabilir.

(4) Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan  kadınlar  hakkında  geri  bırakılır.  Çocuk  ölmüş  veya  anasından  başka  birine  verilmiş olursa, doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur.

(5) (Ek:  24/1/2013-6411/3  md.)Kapalı  ceza  infaz  kurumuna  girdikten  sonra  gebe kalanlardan koşullu salıverilmesine altı yıldan fazla süre kalanlar ile eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli  sayılanlar  hakkında  dördüncü  fıkra  hükümleri  uygulanmaz.  Bu  kişilerin  cezasının dördüncü  fıkrada  öngörülen  kısmı,  ceza  infaz  kurumlarında  kendileri  için  düzenlenen  uygun yerlerde infaz olunur.

(6) (Ek: 24/1/2013-6411/3 md.)Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza  infaz  kurumu  koşullarında  hayatını  yalnız  idame  ettiremeyen  ve  toplum  güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkûmun cezasının infazı üçüncü fıkrada belirlenen usule göre iyileşinceye kadar geri bırakılabilir.

2 – Hükümlünün İstemiyle İnfazın Ertelenmesi

Madde 17 – (Değişik: 24/1/2013-6411/4 md.)
(1) Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az süreli hapis  cezalarının  infazı,  çağrı  üzerine  gelen  hükümlünün  istemi  üzerine,  Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir.

(2) Erteleme, her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla iki kez uygulanabilir.

(3)  Erteleme  süresi  içinde,  hükümlü  hakkında  kasten  işlenen  bir  suçtan  dolayı kamu davası açılması hâlinde, erteleme kararı kaldırılarak ceza derhal infaz olunur.

(4) Birinci fıkrada belirtilen hapis cezalarının infazına başlanmış olsa bile, hükümlünün yükseköğrenimini bitirebilmesi, ana, baba, eş veya çocuklarının ölümü veya bu kişilerin sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin veya tarım topraklarının işlenebilmesinin imkânsız hâle gelmesi veya hükümlünün hastalığının sürekli bir tedaviyi  gerektirmesi gibi  zorunlu ve çok ivedi hâllerde, Cumhuriyet  Başsavcılığınca altı  ayı geçmeyen sürelerle hapis cezasının infazına ara verilebilir. Ancak bu ara verme iki defadan fazla olamaz.

(5) Erteleme isteminin kabulü, güvence gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanabilir.

(6) Bu madde hükümleri;
a) Terör suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm olanlar,
b) Mükerrerlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler,
c) Disiplin veya tazyik hapsine mahkûm olanlar, hakkında uygulanmaz.

3 – Mahkemece İnfazın Ertelenmesi veya Durdurulması

(1)  Birlikte  işlenmiş  olup  da  4/12/2004  tarihli  ve  5271  sayılı  Ceza  Muhakemesi Kanununun 280 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 306 ncı maddesinin uygulanma olanağının bulunduğu  hâllerde,  hükmü  veren  ilk  derece  mahkemesinden  infazın  ertelenmesine  veya durdurulmasına ilişkin karar verilmesi istenebilir. Karar verilmeden önce Cumhuriyet savcısı ve hükümlünün görüşlerini yazılı olarak bildirmesi istenebilir. Karar, duruşma açılmaksızın verilir ve bu  karara  karşı  itiraz  yoluna  gidilebilir.  Erteleme  veya  durdurma  talebinin  kabulü,  güvence gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanabilir

4 – Akıl Hastalığı Dışında Ruhsal Rahatsızlığı Olan Hükümlülerin Cezalarının İnfazı

Madde 18:
(1) Hapsedilme ve diğer nedenlerden kaynaklanan akıl hastalığı dışında ruhsal rahatsızlıkları bulunup da ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde tutulmaları gerekli görülmeyerek infaz  kurumlarına  geri  gönderilenlerin  cezaları,  belirlenen  infaz  kurumlarının  mahsus bölümlerinde infaz edilir.

(2)  Birinci  fıkrada  belirtilenlerin  cezalarının  infazı  için  belirlenen  infaz  kurumlarının ihtiyaç duyduğu uzman ve diğer tıp görevlileri, Sağlık Bakanlığınca karşılanır.

Görüldüğü gibi Cezanın İnfazının Ertelenmesi ile ilgi tüm yasal düzenlemeler bunlardır arkadaşlar. Eğer yasada bir değişiklik olursa sizleri bilgilendireceğim.

Sizce Ağırlaştırılmış Müebbet Kaç Yıldır?
Sizce Kaç Yaşında Hapse Girilir?
Sizce Süreli Hapis Cezası En Fazla Kaç Yıldır?
Sizce Türkiye’de En Uzun Hapis Cezası Kaç Yıldır?

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.