Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü, evlilik birliğini sonlandırmak isteyen eşler arasında düzenlenen yazılı bir belge olup anlaşmalı boşanma protokolü olabildiğince titiz ve net biçimde düzenlenmesi gereken bir mutabakattır. Kişiler evlilik birliğini kurmaya karar verdiklerinde bunu kendi iradeleri ile yapabilirler.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Bunun yanı sıra aile, toplumun temel yapı taşı olarak kabul edildiğinden bu birliğin sarsılması istenmez. Aile birliğinin sürdürülmesi için de eşlerin ayrılık kararı karşısında onların iradesi dikkate alınmaz. Onun için hukuka başvurmak gerekli olur. Anlaşmalı boşanma protokolü olarak adlandırılan belge ise boşanma davasının anlaşma sonucunda gerçekleştirileceği zaman uygulanır. Anlaşmalı boşanma protokolünü deneyimli bir boşanma avukatı ile birlikte düzenlemek, yasal hakların muhafazası ve menfaat kaybının yaşanmaması adına önemlidir.

  • Eşler çeşitli nedenlere bağlı olarak boşanma talebinde bulunabilirler. Boşanmanın dayanağı olan ilkelere gereksinim vardır ve bu ilkelerin beş noktada toplanması söz konusudur. Kusur ilkesi, irade ilkesi, temelden sarsılma ilkesi, elverişsizlik ilkesi ve eylemli ayrılık ilkesi etrafında şekillenen boşanma davaları çekişmeli ya da anlaşmalı olmak üzere iki kategoride ele alınır.

Anlaşmalı boşanma davalarında profesyonel olarak yardım almak gerekli olduğunda anlaşmalı boşanma davası avukatı aracılığı ile temsil edilmek önemlidir. Çünkü kişilerin haklarının eksiksiz olarak savunulması açısından önem taşır. Müspet neticenin kısa zamanda elde edilmesi ve hukuki usullerde hata yapılmaması adına oldukça kıymetlidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Boşanma davaları anlaşmalı ya da çekişmeli şekilde yapılabilmektedir. Çekişmeli davalarda tarafların ortak bir karar alamadıkları görülürken çeşitli sorunların çözümlenebilmesi için mahkemeye sunulacak delillere ya da şahitlere gereksinim duyulabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarında hâkimin bu konuda karar verebilmesi için tarafları dinlemesi gerekirken ayrıca eşlerin en az bir yıldır evli olmaları da zorunludur. Bir yıllık evlilik süresini doldurmayan eşlerin boşanma davası açması söz konusu olamazken anlaşmalı boşanma protokolü de hazırlanamamaktadır. Anlaşmalı boşanma protokolü nedir? Merak edildiğinde boşanma kararı alan taraflar arasında hazırlanan bir belgeden söz edilir.

Bu protokolde varsa çocukların velayeti, mal bölüşümü ya da nafaka konuları ayrıntılı olarak ele alınırken tarafların kendi aralarında belirledikleri biçimde hareket edilir. Hâkimin boşanma kararı verebilmesi tarafların hâkim tarafından dinlenmesi ile mümkündür ve kişilerin özgür iradeleri bu noktada esas alınır.

Boşanma davalarından istenilen sonuçların alınabilmesi deneyimli bir boşanma davası avukatı ile mümkün olurken bu sayede kişi hak kayıplarının önüne geçilmesi de mümkün olur. Bundan dolayı da hukuki konularda bir avukattan danışmanlık alınması önerilir.

Hukuk bilimsel bir disiplindir ve bu disiplinin kendine özgü bir dili vardır. Bu lisanın anlaşılması herkes tarafından çok mümkün olmaz. Bundan dolayı da avukatlara savunma makamı olarak ihtiyaç duyulur.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü İçeriği

Anlaşmalı boşanma davalarında bir protokol hazırlanır. Bu protokol hazırlanırken bazı kaideler dikkate alınır. Protokolde yer alması gereken bilgiler tarafların kimlik ve adres bilgileri olurken aynı zamanda asgari müşterekler hakkında da ortak kararlara yer verilir.

  • Anlaşmalı boşanma protokolü içeriği söz konusu olduğunda çocukların durumu, mal paylaşımı ve nafaka konularına da yer verilir. Tarafların serbest iradeleri ile hareket etmesi gerekirken aynı zamanda da bunu hâkim karşısında baskı altında kalmadan beyan etmeleri beklenir.
  • Anlaşmalı boşanma davası için bazı koşulların sağlanması gerekirken bunlardan biri de eşlerin en az bir yıldır evli olmalarıdır. Eşlerin birlikte başvurması ya da birinin diğerinin açtığı davayı kabul etmesi durumunda evlilik birliğinin temelden sarsıldığı kabul edilir.
  • Bu tür davalarda geçerli olan koşullardan biri de hâkimin tarafları dinlemesi koşuludur. Hâkimin bizzat tarafları dinlemediği durumlarda anlaşmalı boşanma davasının gerçekleşmesi söz konusu olmamaktadır.
  • Anlaşmalı boşanma davası açılacağı zaman bir protokol hazırlanması gerekir. Bu protokolün hazırlanması sürecinde ise anlaşmalı boşanma davası avukatı aracılığı ile temsil edilmek kişi hak kaybı yaşanmaması açısından gerekli olan bir durumdur.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilir?

Anlaşmalı boşanma davaları görüleceği zaman hâkimin tarafları dinlediğinde her türlü etkiden uzak kendi iradeleri ile karar verdiklerine kanaat getirmesi gerekmektedir. Aile Mahkemesinde görülen boşanma davalarında hem davalı hem de davacı eş bizzat hâkim tarafından dinlenerek karar verilir. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken nelere dikkat edilir? Sualinin yanıtı da merak edilenler arasında yer alır.

Bu tür bir protokol hazırlanacağı zaman hâkime yazılı ya da sözlü olarak sunulmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Bu protokol metni yazılı olarak düzenlendiğinde ise çeşitli avantajları söz konusudur.

Eşler yazılı anlaşma metni üzerinde detaylı düşünme fırsatına sahip olurken çeşitli konular hakkında da daha isabetli kararlar verebilir. Anlaşmada yer verilmesi gerekenlerden biri mali konular olurken eşlerin birbirlerinden talep edebilecekleri maddi ve manevi tazminatlar da dikkate alınır.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Boşanma davaları çekişmeli ya da anlaşmalı olarak yürütülebilir. Anlaşmalı boşanma davalarında kişilerin özgür iradeleri ile hareket etmesi esas alınır. Anlaşmalı boşanma davası sırasında ele alınacak konular arasında mal rejiminin tasfiyesi de yer alır.

Boşanma anlaşmasında tarafların maddi ve manevi tazminat talepleri konusunda feragat ettiklerinin açık bir şekilde anlaşılabilmesi sorumluluğu taraflara yüklenen bir durumdur. Taraflar açısından boşanma davası ile ortaya çıkabilecek mali sonuçlar arasında yoksulluk nafakası da yer alır.

Boşanma protokolünde bu konuya yer verilmişse ve herhangi bir düzenleme yapılmadıysa hâkimin yoksulluk nafakasının miktarını belirlemesi gerekecektir. Tarafların bir talebi olmaması durumunda ise hâkimin bu konuyu değerlendirerek onaylaması beklenir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Zorunlu Mu?

Anlaşmalı boşanma davaları hakkında merak edilen birçok konu olurken bunlar arasında anlaşmalı boşanma davasında avukat zorunlu mu? Suali de yer alır. Avukatlar savunma makamı olarak görev yapan hukuk temsilcileridir. Kişilerin mahkemeler karşısında temsil edilmeleri gerektiğinde avukatlara gereksinim duyulur.

  • Anlaşmalı boşanma davası avukatı hukuki konularda yetkinliği olan kişidir. Bunun yanı sıra boşanma davası için başvuru yapılacağı zaman avukat tutmak zorunlu değildir. Hukukun bilimsel bir disiplin olması ve kendine özgü bir dile sahip olması nedeni ile kişilerin temsil edilmesi gerektiğinde profesyonel bir yaklaşıma gerek duyulur.
  • Bundan dolayı da mahkemelerde temsil edilecek kişilerin hukuki danışmanlığa gereksinimi olur. Avukatlar sayesinde kişi hak kayıplarının yaşanması engellenirken taraflar açısından istenilen sonuçların elde edilmesi kolaylaşır. Bu sebeple avukatların varlığına gereksinim duyulmaktadır.
  • Anlaşmalı boşanma davasının gerçekleşebilmesi için boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu konusunda uzlaşmaya varmak zorunludur. Hâkim kendisine sunulan sözleşmeyi incelerken eş ve çocukların durumunu adil olarak değerlendirmek durumunda kalır. Bundan dolayı da kendisinde olumlu bir kanaat oluşması istenir.
  • Taraflar kanunun kendilerinden beklediği mutlak surette üzerinde anlaşmak zorunda oldukları konular üzerinde ortak bir görüş etrafında birleşmek zorundadır. Bu tür bir protokolde hâkimin kendisine sunulan protokolü onaylaması gerekirken aynı zamanda da tarafların baskı altında kalmadan beyan ettikleri görüşlerini de dikkate alır.
  • Boşanma davaları Aile Mahkemesi ’ne açılmak sureti ile görülürken eşlerin yaşadığı yer mahkemesine müracaat edilir. Ayrıca Aile Mahkemesi ’nin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri ’ne de başvuru yapılabilmektedir.

ETİKETLER :

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.